Referat Generalforsamling 2018

[

Generalforsamlingsreferat, april 2018


Søndag  d. 8. april 2018 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/H Hanevadsholm på Lundebjergskolen, Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Valg af referent

 4. Formandens beretning

 5. Forelæggelse af årsrapport for 2017 til godkendelse

 6. Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse

 7. Vandregnskab 2017

 8. Indkomne forslag

 9. Beretning fra nedsatte udvalg

 10. Valg i ulige år af formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. I lige år kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.

 11. Valg af 2 interne revisorer. Valgene gælder for 2 år.

 12. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Karl Heinz Wolff  ØH32, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og således beslutningsdygtig.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 81 haver, enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Ad 2) Valg af stemmeudvalg

Der blev på generalforsamlingen valgt følgende 4 personer som stemmeudvalg.

Bendt Magnussen NH5

Gitte Zølck Olsen ØH10

Cecilie Binderup Lange ØH72

Jens Pii NH17

 

Ad 3) Valg af referent

Ingen meldte sig som referent, så det påligger bestyrelsen at udarbejde referatet.

 

 

Ad 4) Formandens beretning

Formanden berørte kort følgende emner:

Formanden indledte med at takke bestyrelsen og suppleanterne for det gode arbejde i 2017.

Herefter takkede formanden Ole, som på grund af sygdom har været nødt til at forlade bestyrelsen. Ole har ydet en meget stor indsats i kloak- og drænudvalget samt haft ansvaret for bygningen af de nye toiletter. Det er med stor beklagelse at bestyrelsen må sige farvel til Ole, han vil blive savnet.

Da foreningshuset har holdt flyttedag er der opsat et nyt skilt ved indgangen til haveforeningen, så udefra kommende har mulighed for at finde huset.

Der har igen været øvet hærværk på trafikspejlene, så der er opsat nye.

Under en storm væltede festteltet og blev så beskadiget at det ikke mere var anvendeligt. Bestyrelsen besluttede hurtig at købe et nyt telt, så de der havde reserveret teltet til private arrangementer stadig kunne holde disse i teltet.

Der blev i sæsonen afhold 3 bankoaftner. Disse aftner er ret populære, men det er uvist om der vil blive afholdt banko i 2018, da vi ikke mere har et festudvalg. Haveejere der interesseret i at deltage i et nyt festudvalg opfordres til at melde sig til bestyrelsen.

Det blev i 2017 indført at, hvert af de 3 områder NH, VH og ØH fik en områdeformand der var ansvarlig for registreringen ved fællesarbejder og prioritering/koordinering af det arbejde der skulle udføres.

Der blev afholdt Sct. Hans fest d. 23/6. Dog uden bål, da gløder fra bål tidligere har givet skader på festteltet. Der var dog bål på den anden side af åen, som kunne nydes i sikker afstand.

Sommerfesten blev afholdt i august og blev en succes med stor tilslutning.

Der er godt gang i foreningens bier, som leverede honning nok til at det kunne sælges til foreningens medlemmer.

De nye toiletter blev færdige og har været brugt flittigt bl.a. under sommerfesten. 2 haveejere stod for rengøringen og var dermed fritaget for fællesarbejde. Det er lidt uvist om ordningen fortsætter i 2018, men det undersøger formanden.

Endnu en gang blev gyngen på legepladsen stjålet. Bestyrelsen vil undersøge om der findes en billigere model så udgiften ikke bliver så stor hvis det skulle ske igen.

Udhængsskabet fik monteret et skumringsrelæ for at lyset ikke skulle være tændt hele tiden. Desværre virker det ikke i øjeblikket, så nu er der slet intet lys. Det har dog ikke givet anledning til klager.

I plantagen (brandbæltet) blev der øvet hærværk på en del af træerne. Bestyrelsen besluttede at bevilge penge til at erstatte de ødelagte træer. En haveejer havde meldt sig frivilligt som ansvarlig for at få købt og plantet de nye træer.

Bestyrelsen fik en henvendelse fra Ballerup Kommune om manglende registrering af tilslutning til kloak. I alt 89 haver manglede registrering. Der blev afholdt åbent hus hvor formanden og kassereren hjalp de 28 fremmødte med at få registreringen på plads.

Det nye dræn er ved at være færdigt. Den sidste del der mangler er haverne i ØH langs med festpladsen.

Arbejdet her forventes færdigt i starten af 2018.

Ad 5) Forelæggelse af årsrapport for 2017 til godkendelse

Kassereren gennemgik årsrapporten med regnskabet for 2017, som blev godkendt.

Ad 6) Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse

Kassereren fremlagde budgettet for 2018 som blev godkendt.

Efterfølgende blev der udtrykt ønske om, at der i 2019 sammen med Årsrapporten for 2018 og Budgettet for 2019 vedlægges en oversigt over ”Hvad bestyrelsen koster”. Kassereren vil sørge for at udarbejde denne oversigt.

 

 

Ad 7) Vandregnskab 2017

Kassereren oplyste om, at afslutningen af vandregnskabet fremover vil ske i forbindelse med opkrævningen af haveleje m.v. i januar og ikke som hidtil i april. Det betyder, at der ikke opkræves aconto beløb for vand i januar, men kun i forbindelse med opkrævningerne i april, juli og oktober.

Der vil fremover heller ikke blive opkrævet et beløb til dækning af det fælles forbrug i foreningshuset  m.v. men udelukkende det forbrug der er registreret i de enkelte haver.

 

Ad 8) Indkomne forslag

1: Ændring af ordensregler stk. 17. vedr. brug af maskiner søn- og helligdage. Ændringen gik på, at maskiner kun må anvendes i tidsrummet 8:00-12:00 søn- og helligdage.

Resultat af afstemning:  For: 51 – Imod: 105 – Blanke: 6. Forslaget var hermed nedstemt.

2: Ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling samt ændring af frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Foreslåede ændringer: Indkaldelse til generalforsamling med 4 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger efter den udsendte indkaldelse. Indkomne forslag skal rundsendes til samtlige medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens forslag fremsendes sammen med indkaldelsen.

Resultat af afstemning: For: 136 – Imod: 26. Forslaget var hermed vedtaget.

3: Ændring af frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Fristen ændres så forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Da det forrige forslag blev vedtaget trak forslagsstiller dette forslag.

4: Eksklusionssagen mod Michael ØH47 stoppes.

Resultat af afstemning: For: 66 – Imod: 80 – Blanke: 16. Forslaget var hermed nedstemt.

5: Skal bestyrelsen betale sagens omkostninger selv?

Da dette forslag var betinget af at forrige forslag blev vedtaget, blev dette forslag trukket tilbage.

6: Skal nuværende formand Kim Hamann gå af?

Begrundelse ikke fyldestgørende beskrevet – Forslag afvist.

7: Skal §12 pkt. F slettes.

Forslag til vedtægtsændring er ikke præcist beskrevet – Forslag afvist.

8: Alle andre end økonomiske forhold slettes som begrundelse for eksklusion fra foreningen.

Forslag til vedtægtsændring er ikke præcist beskrevet – Forslag afvist.

9: Posten som kasserer nedlægges og økonomi og regnskab overtages af et professionelt , eksternt revisionsfirma.

Resultat af afstemning ved håndsoprækning:  For: 2 – Imod/blanke: Resten. Forslaget var hermed nedstemt.

10: Praktiske opgaver som græsslåning og beskæring m.m. skal løses internt.

I det omfang det er muligt anvendes denne løsning allerede – Forslag afvist.

11: Hvis bestyrelsen ønsker at besigtige et havelod, skal vedkommende have skriftlig besked senest 3 uger før tidspunktet.

Forslagsstillerne havde på dette tidspunkt forladt mødet. Forslaget blev derfor ikke bragt til afstemning.

Ad 9) Beretning fra nedsatte udvalg

Drænudvalget: Da drænprojektet er fuldført er drænudvalget nedlagt.

Kloakudvalget: Kloakprojektet er som sådan afsluttet. Der er dog en del haver hvor div. afløb fortsat ikke er tilsluttet. Det vil der blive fulgt op på. Der vil under alle omstændigheder blive stillet krav om tilslutning ved nybyggeri ligesom der ikke kan gennemføres salg uden der er sket tilslutning.

Grøntudvalg: Grøntudvalget blev i 2017 afløst af områdeansvarlige for de 3 områder NH, VH, og ØH. De områdeansvarlige for ØH og NH er fratrådt så det er i skrivende stund uvist om denne ordning fortsætter.

Bestyrelsen opfordrer alle der kunne tænke sig at være med til at prioriterer og organisere fællesarbejdet til at melde sig.

Ad 10) Valg af kasserer, 3 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant

Valg af kasserer: Niels genopstillede og blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ole og Beth er fratrådt og Henrik var på valg, så der skulle stemmes om 3 bestyrelsesmedlemmer.

Henrik ØH74 genopstillede og blev genvalgt

Cecilie ØH72 stillede op og blev valgt

Martin ØH44 og Jørn ØH41 stillede op men fik lige mange stemmer. Martin valgte at trække sig for at genopstille som suppleant. Hermed var Jørn valgt.

Valg af suppleant: Martin ØH44 genopstillede og blev genvalgt.

 

 

Ad11) Valg af 2 interne revisorer

Lene ØH60 genopstillede og blev genvalgt

Efter Bodils død skulle der vælges endnu en intern revisor.

Elisabeth VH56 opstillede og blev valgt.

Ad 12) Eventuelt

Ingen emner blev diskuteret. 

 

 

Referent: _Niels Munkebo Christensen                                  Dirigent:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Karl Heinz