Procedure for salg af have

Hvis en haveejer ønsker at sælge sin have er der følgende muligheder:

1. Haveejeren henvender sig til bestyrelsen for at få sin have annonceret til salg i foreningens
udhængsskab ved foreningshuset og /eller på foreningens hjemmeside.

2. Haveejeren henvender sig til en ejendomsmægler som så overtager salget for ejeren.
Ejendomsmægleren er på ingen måde involveret i overdragelsen af andelen.

3. Haveejeren varetager selv salget uden om bestyrelsen, og kontakter først bestyrelsen når en køber er
fundet.
Når en køber er fundet kontakter sælger/ejendomsmægler bestyrelsen for at aftale et overdragelsesmøde

Følgende skal være opfyldt inden overdragelsesmødet:

1. Huset skal være tilsluttet kloak, og der skal foreligge dokumentation i form af en underskrevet og
stemplet kloaktegning, samt billeddokumentation fra en autoriseret kloakmester.

2. Der skal foreligge en opdateret tegning af al bebyggelse på grunden (se. Byggevejledning/-registrering
på foreningens hjemmeside).

3. Høje træer skal være beskåret til max. 4m, med mindre der foreligger en skriftlig accept fra naboerne
af træernes størrelse.

4. Gældende folkeregisteradresse, tlf. nr. samt e-mail adresser skalsendes til bestyrelsen så overdragelsesdokument, andelsbevis m.v. kan udfyldes inden mødet.

5. Sælger skal have indbetalt kr. 1000,- i administrationsgebyr og køber kr. 350,- i indmeldelsesgebyr til
foreningens konto i Nykredit Bank Reg.nr. 5470 Kontonr. 0001182343

Øvrige vilkår:

1. Evt. refusion vedr. vandforbrug, haveleje m.v. er udelukkende en sag mellem køber og sælger.
Foreningen udregner ikke refusion, men sender ”standardopkrævningen” for den pågældende have til
den, der på tidspunktet for udsendelse af opkrævningen, er ejer af haven.

2. Ved underskrivelse af overdragelsesdokumentet skal både sælger(e) og køber(e) underskrive. Det er dog muligt at underskrive via skriftlig fuldmagt.

3. Hvis bestyrelsen er bekendt med forhold i haven, der strider mod foreningens vedtægter eller Ballerup
Kommunes lokalplan, vil der blive udarbejdet et bilag til overdragelsesdokumentet, der friholder
foreningen fra evt. økonomiske konsekvenser i forbindelse med et evt. krav om at bringe forholdende i
orden i.h.t vedtægter og lokalplan. Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at udstede dispensationer.

4. På overdragelsesmødet vil kassereren gennemgå en liste med praktiske oplysninger om forholdene i
foreningen.
OBS! Husk at kontrollere, at evt. oplysningerne i tingbogen vedr. ejerforhold er korrekte og om der er
pant i huset.